Historie

Bedsted Thy ligger ca. 25 km. syd for Thisted og ca. 40 km. nord for Struer - i Thisted Kommune.

Bedsted Fjernvarme er, i lighed med de fleste andre danske varmeværker, et forbrugerejet andelsselskab - A.m.b.a.

 

Fra de gamle protokoller

Værket blev stiftet på initiativ af daværende Bedsted Landhåndværker- og Borgerforening. Den stiftende generalforsamling afholdtes den 28. marts 1963, kl. 20.00. Generalforsamlingen vedtog med 40 stemmer for og ingen imod at stifte selskabet.

Selskabets første bestyrelse bestod af:
Læge, Hans Therkildsen - formand.
Maskinmester, Niels Høgild - næstformand og sekretær.
Bogholder, Egon Nørgård - kasserer.
Skomager, Chr. Kjeldgaard.
Inseminør, Viggo Ringgård - kommunal repræsentant for daværende Bedsted sogneråd.
Som suppleanter valgtes vognmand, Frost Nielsen og Vagn Christen- sen.
Som selskabets første revisor valgtes Peter Brandt, Thisted.


Ved projektets start havde man tilsagn fra 62 interesserede forbrugere. Dette tal arbejdede man til stadighed på at forøge.
Der foretoges visse jordfordelinger, før man havde en grund, der var ideel med den nødvendige facade mod Balsbyvej til bygning af varme- central. Mange møder i bestyrelse med kontakt til kommune, amt samt D.E.C. der var rådgiver/totalentreprenør på opgaven blev klaret hen over sommeren 1963.


Som varmemester med ansættelse i oktober 1963 valgtes  cykelrepa- ratør Richardt Mikkelsen, mens cykelhandler Chr. Nørgård blev ansat som afløser.
Den 27. november 1963 blev varmeværket idriftsat med olie som brændsel. Der er en kedelkapacitet på 2,85 Gcal.
1. års faste afgift blev sat til 3,50 kr/m3 opvarmet rumfang.
12. maj 1964 kunne man underskrive ca 125 andelshaverkontrakter.
Varmeafgiften for 1963/64 blev fastsat til 1,30 kr/m3 forbrug.
Gadenettet udvides i 1964.
Ved generalforsamlingen den 14. sept. 1964 var 142 andelshavere til- sluttet ( ifølge beregninger fra D.E.C. ved projektets start var rentabilitetsnulpunktet 140 forbrugere) Der var 38 deltagere i generalforsamlingen .


Der var 20 deltagere til den 2. ordinære generalforsamling den 9/9 1965.


1966 er den faste tilslutningsafgift 1000,- kr. + 95,- kr./m stikledning.
maj 1966 vedtages at udvide værkets kapacitet med en 150 m2 kedel. Endvidere udvides gadenettet til udstykningen på Koldtofts jorder (Rosenvænget, Irisvej m.v.)
3. ordinære generalforsamling den 14/9 1966 havde 9 deltagere.
1967 stiger oliepriserne med 50 %. A'conto-indbetalingerne forhøjes med 30 %.
August 1968 får man de første tæringsskader på stikledninger. Der er tale om garantireparationer.
11. september 1968 er der tilsluttet 194 forbrugere.
På generalforsamlingen 11/9 1969 drøftes første gang montering af energimålere.
1970: Olieprisen er igen steget 50 % til nu 211,-/t.
Generalforsamling i 1973 havde 7 deltagere.
Ultimo 1973 er der oliekrise, og værket får kun tildelt 75% af sidste års indkøb - derfor opfordres forbrugerne kraftigt til at spare på forbruget.
I november vedtages "ved lejlighed" at indmelde værket i "Fjernvarme- Sammenslutningen" - nu DFF.
Januar 1974 stiger olieprisen til 509,50 kr/t. Der opkræves 2 ekstra rater og prisen fastsættes for det nye varmeår til 3,50 kr/m3.
Efteråret 1974 får Bedsted Fjernvarme den første lønnede kasserer
/forretningsfører. H.C.Facius.
12/2 1976: B.F. er indmeldt i D.F.F.
31/5 1976 har værket 278 forbrugere.
31/1 1979 fastansættes Richardt Mikkelsen som varmemester.
På generalforsamling i 1981 vedtages en forhøjelse af den faste afgift med 700 %. Det er dermed ikke så lukrativt med alternative varmekil- der.
På ekstraordinære generalforsamlinger den 3/5 1982, den 10/5 1982, den 27/7 1982 og den 9/8 1982 vedtages nye/reviderede vedtægter.
I efteråret 1982 begynder man at arbejde med planer om overgang til kulfyring.
På ekstraordinær generalforsamling den 15. august 1983 vedtages det at etablere kulfyringsanlæg. Som finansiering betaler forbrugerne et beløb på 3,5 x deres faste afgift.
Kulfyringsanlægget blev afleveret den 26/3 1984 kl. 10.00. På davæ- rende tidspunkt var 336 forbrugere tilsluttet værket.
1985: Værkets første EDB-løsning - via revisor - etableres.
1986: Viggo Ringgård afløses som kommunens repræsentant i bestyrelsen af Niels Peter Kåstrup Hansen.
1988: Fuelolie erstattes af fyringsolie som brændsel i oliekedel.
Medio 1989 gøres de første forsøg med fyring med træpiller i kulkedlen.
1991: Værkets revisionsfirma siden starten erstattes af ST-revision, Bedsted.
Ultimo 1991: Værket får sit første EDB-anlæg til afregning, bogføring m.v.
1992: Arbejde med planer om aftag af gas fra evt. biogasanlæg udenfor byen.
1993: Der monteres energimålere hos samtlige forbrugere.
13/9 1993: Planer om Biogas nedstemt på generalforsamling.
Ultimo 1994: Selskabet vedtager nye/reviderede vedtægter.
Fra året 1995/96 ændres den faste afgift, således at et alm. 1-familiehus betaler det samme uanset størrelse.
Bedsted Fjernvarme deltager for første gang i julemessen i Bedsted- hallen i 1995.
I 1996 udvider man kontor- og mandskabsfaciliteter og får ligeledes mødelokale og arkivrum.
I 1998 arbejdes der med planer om at forøge kapaciteten ved opførelse af akkumuleringstank, men planerne skrinlægges, da økonomien i projektet ikke er tilfredsstillende.
I 1999 monteres ny cyklon til røgrensning.
I 2001 købes brugt gaskedel fra Strandby Varmeværk. Herpå monteres ny oliebrænder. Anlægget automatiseres, så den nye kedel starter ved problemer på pillefyret. Værket har nu kedelkapacitet, så behovet kan dækkes med såvel piller som olie.
Efterår 2001: Værket har nu 405 forbrugere. Bedsted Fjernvarme får egen hjemmeside på Internet.
Efterår 2003: Værket har nu 415 forbrugere. Ca 50 forbrugere kører nu forsøgsvis med målere med fjernaflæsning og lækageovervågning på.
2004: Det vedtages at lave digital optegning af ledningsnet til senere brug i DFF-EDB's tekniske programpakke. Ny udstykning på Rønheden delvis byggemodnet. Hi3G lejer antenneplads i skorsten. Vedtagelse om overfladebehandling af skorsten, hvilket udføres i
2005: Årsopgørelser fremsendes via PBS sammen med opkrævninger. Kassekredit forhøjes til 1.000.000,-kr. 25 % prisstigning på piller. Overvejelse om anskaffelse af Teknisk Programpakke (ledningsregistrering)
2006: Værket går over til selvaflæsning med mulighed for indtastning via Internet. Referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden. Alternative brændselsformer overvejes - der tages kontakt til DFF-projektselskab for rådgivning. MWh-prisen runder 400,- kr.
2007: Der startes op med Varmeplan Thy - med kollektiv forsyning af hele kommunen i sammenhæng. Knud-Ole Henriksen og Jesper Skovsted deltager i arbejdsgrupper. Der er nu 431 forbrugere. Kommuneforsikring er solgt og udløser ca. 100.000,- kr. til varmeværket som andelshaver.
2008: Efter en udbudsrunde blandt byens 4 pengeinstitutter skifter man fra Danske Bank til Sparekassen Limfjorden. Kommunens varmeplan konkluderer, at forsyningsområde er indenfor byskilte.
2009: Man bevæger sig ud på det "frie elmarked" og laver fastpriskon-trakt for 1½ år. Stigende træpillepriser og delvis opbrug af tidligere overdækning gør det nødvendigt at hæve fastafgiftprisen, mens forbrugsafgiften stiger med ca. 22 % til 460,- kr./MWh. Ændring/justering af vedtægter samt Alm. og Tekniske bestemmelser gennemføres.

Varmemester Hans Leegaard Riis fejre 25 års jubilæum.
2010: Januar-produktion den højeste i værkets historie. Ny lovgivning om indberetning af Energibesparelser. Energibesparelser skaffes fra dels egne forbrugere, dels eksterne aktører, mens resten købes eks-ternt. Energitilsynet kræver anderledes fastafgiftsberegning. Ny beregning godkendes af Energitilsynet. Målerafprøvning foretaget - målerparti godkendt. Forbrugsafgiften kan sænkes til 410,-kr./MWh. Alle varmeværker pålægges NOx afgift.
2011: Energibesparelser købes primært eksternt. B.F. er af Energitil-synet udtaget til stikprøvekontrol m.h.t. budget/priseftervisning. Kun ganske få bemærkninger, som tages til efterretning. Der er nu 441 forbrugere.
2012: For 1. gang foretages lovbestemt selvevaluering af regnskaber af "ekstern" revisor. Kun små uoverensstemmelser, der allerede er taget højde for i nyeste indberetning. Det nye Friplejehjem tilsluttes med 24 boliger. Efter nedlæggelse af et par stykker har vi nu 463 forbrugere. Forbrugsafgiften er 340,- kr./MWh.

2013: Bedsted fjernvarme vedtager ny visions og strategiplan. Værket fejre 50 års jubilæum. Forretningsføre Knud Ole Henriksen går på pension efter 24 år. de administrative funktioner outsources til Revision Limfjord. Varmemesterassistent Jens Kristian Søndergaard fejre 25 års jubilæum.

2014: Værket får ny hjemmeside www.bedstedfjernvarme.dk

2015: Man beslutter at der skal implementeres fjernaflæsning med lækagekontrol inden for en årerække.

2018: Varmemester Hans Leegaard Riis stopper efter 34 år på værket, og afløses af Tom Nørgaard. Varmemesterassistent Jens Kr. Søndergaard stopper efter 29 år og afløses af Jan Holten Hansen.

Forsyningsområdet udvides til den østlige bydel i industriområdet og tilslutning af nye forbrugere. Prisen på træpiller stiger i 2018/2019 ca. 40% MWh prisen er 460kr.

2019: Hoved pumper udskiftes.

2019: Bedsted fjernvarmes nye hjemmeside lanceres.

2020: Implementeringen af fjernaflæsning afsluttes. Det er nu muligt at konstatere forbrugernes interne utætheder fra værket inden for et døgn. Energibesparelses ordningen udfases ultimo 2020. MWh prisen er 480kr. 

2020: To nye forbrugere på Virkevej tilkobles. 

2020/2021: Renovering af Stormgade. Hovedledning og stikledninger udskiftes fra Værket og hele vejen op ad Stormgade.

28. september 2020: Der afholdes generalforsamling- lovligt trods Corona. Erik Dalbro Møller vælges til bestyrelsen. Bestyrelses beslutter at driftslederen er referent for bestyrelsen.

6. maj 2021:

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling hvor bestyrelsen fremlagde Bedsted fjernvarmes fremtidige planer for et nyt produktionsanlæg baseret på el. 

Maj 2021:

Thisted Kommunes, Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslaget for etablering af en varmepumpe og elkedel, som supplement til den eksisterende pille kedel hos Bedsted Fjernvarme godkendes. Forventes på Kommunalbestyrelsens møde 8. december 2021 og endeligt svar/godkendelse februar/marts 2022.

1. december 2021:

Ændres betalingsterminerne fra månedlig afregning i 10 måneder til 4 gange årligt.

22. februar 2022:

Stigende energipriser, værkets priser er uændret i 2021/2022. I 2. kvartal forhandles ny pille kontrakt.

1. april 2022:

Thisted Kommune giver byggetilladelse til opførelse af bygning, akkumuleringstank, fordampningsanlæg og indskudt dæk til kontor, og opbevaring.

16. juni 2022:

Priser på træpiller er ude af kontrol, hele Europa efterspørger, det vil være stigende i pris. Det forventes at BFV-forbrugere må forvente markante prisstigninger. BFV håber at det nye varmeproduktionsanlæg ad den vej at kunne reducere varme prisen. Det er først ind i varmeåret 2023/2024 før der begynder at danne sig et retvisende billede af varmeprisen.

30. august 2022:

Elprisen er steget med 65% og træpiller med 400%. BFV har forhandlet træpiller til en pris på 110-115% i forhold til året før. Støbearbejdet er stort set færdig og betonelementer og betondæk forventes at starte i uge 36.

21. september 2022:

Generalforsamling i Bedstedhallen kl. 19.30. Henrik Bredahl og Erik Dalbro Møller blev valgt til bestyrelsen.

23. november 2022

De fleste installationer er ved at være på plads. Der mangler el-arbejde og styringsarbejde. Der forventes at køre test i januar 2023.

3. januar 2023:

De sidste 2 måneder er der gjort gode fremskridt. Varmepumpe og el-kedelanlæg er på plads. Transformerdelen er på plads i uge 2.

20. marts 2023: 

Trods en del forsinkelser er det nye varmeværk på Vestervigvej så langt at der kan produceres varme på varmepumpeanlægget og kedelanlægget alt på elproduktion.

28. august2023: 

Varmeværket på Vestervigvej er på vej ind i projektets slutfase. Der er kun mindre opgaver inden det sidste flueben kan sættes. Dog var der store udfordringer med udgravningen og piloteringen for placering af produktionsbygningen. Dette og markante prisstigninger har medført at anlægsbudgettet ikke helt rækker til byggeudgifterne

28. september 2023: 

Generalforsamling i Bedstedhallen, Jesper Skovsted, Jan Henriksen og Bruno Dalgaard valgt til bestyrelsen. Formand Jesper Skovsted kan fejre 30-års jubilæum i BFV-bestyrelse, næstformand Henrik Bredahl overrækker en gave til formanden.

29. september 2023:

Det nye Fjernvarmeværk på Vestervigvej indvies med reception for samarbejdspartnere, fjernvarmekollegaer, og byggefirmaerne i forbindelse med selve det nye byggeri. Efterfølgende er der åbent hus for brugere og borgere i Bedsted by. Formand Jesper Skovsted holdt talen til indvielse af værket. Der deltog mange gæster i løbet af eftermiddagen. Værket havde en lagkage i overskud som blev leveret til Friplejehjemmets beboere i Bedsted.

Det gamle Fjernvarmeværk på Balsbyvej fejrer her i 2023, 60-års jubilæum.

14. november 2023:

Projektet er nu afsluttet og varmeproduktionen er siden marts 2023 blevet produceret på det elektrificeret varmeværk. Den endelige finansiering hos Kommune Kredit er nu på plads.

 


Værkets formænd:
Hans Therkildsen  
Niels Høgild 
Bjørn Devantier
Aage Nielsen
Tage Holm Christensen
Preben Carlsson 
Erik D. Møller 
Niels Kr. Madsen
Jesper Skovsted

1963 - 1971
1971 - 1981
1981 - 1987
1987 - 1988
1988 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1992
1993 - 1993
1993-

 

Værkets kasserere:
Egon Nørgård
Frode Jensen
H.C.Facius

 


1963 - 1968
1968 - 1980
1980 - 1988
Værkets varmemestre:
Richardt Mikkelsen
Hans Leegaard Riis

Tom Nørgaard


1963 - 1987
1987 - 2018

2018 -

Værkets varmemesterafløsere/-assistenter:
Chr. Nørgård
Marius Jensen  
Hans Leegaard Riis 
Richardt Mikkelsen 
Jens Chr. Søndergård

Jan Holten Hansen


1963 - 1970
1970 - 1984
1984 - 1987
1987 - 1988
1988 -  2018

2018 -

Værkets regnskabs-/forretningsførere:
H.C.Facius  
Knud-Ole Henriksen  

Eva Nørbjerg   

Tom Nørgaard


1974 - 1988
1989 - 2013

2013 - 2019

2018 -

//